Services

Saving Scheme

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण

साधारण बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

बिशेष बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

संस्थागत बचत (Corporate Saving)

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

७५ महिने क्रमिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

बाल बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

७५ महिने क्रमिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

बाल बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

७५ महिने क्रमिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

बाल बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक बचत

संस्थाको कर्मचारीद्वारा दिनदिनै सदस्यको घरदैलो तथा ब्यावसायमा गई संकलन गरिने बचतलाई साधारण बचत भनिनेछ । साधारण बचत सदस्यहरुको लागि ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको लागि सहयोगी हुनेछ ।

 • बचतको सीमा : साधारण बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
 • बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
 • बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
 • ब्याजदर : संचालक समितिबाट निर्धारण गरिए बमोजिम र बित्तिय बजारमा हुने परिवर्तनको आधारमा ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी अर्धबार्षिक रुपमा सम्बन्धित खातामा ब्याज प्रविष्टि गरिनेछ ।
EMI
EMI

Calculator

Foreign
Foreign

Exchange Rate

Date
Date

Converter

Important
Important

Link

Downloads
Downloads

 

Notice
Notice