संस्थाको परिकल्पना -: “समूदायमा आधारित सक्षम र दिगो वित्तिय सहकारी संस्था”।