बचतको प्रकार

चल्ती बचत
साधारण बचत
बिशेष बचत
क्रमिक बचत
… महिने क्रमिक
बाल बचत
नारी बचत
आजिवन बचत

आवधिक बचत
१ बर्ष सम्मको
१ बर्ष भन्दा लामो अवधिको
अन्य बचत
सामाजिक बचत
बीमा बचत
शेयर बचत
ज्येष्ठ नागरिक बचत