संस्थागत मूल्य (Institutional Core Value)
१. सदस्यहरुप्रति सम्भावपूर्ण व्यवहार
२. सदस्यहरुको आर्थिक सुरक्षा
३. इमान्दारिता, पारदर्शिता,सृजनशिलता र स्वउत्तरदायित्व
४. समयको पालना