हाम्रो नेपाल सकोस

प्रस्तुत बिषयमा यस संस्थाको मिति २०७८/०५/१९ मा प्रथम पटक प्रकाशित बिज्ञापन न. ००३/२०७८/७९ बिज्ञापन न. ००४ /२०७८/७९ र बिज्ञापन न. ००५ /२०७८/७९का लागि मिति २०७८/०६ /१०,११,१२ र १३ गते भएको कम्प्युटर शिप परिक्षा तथा मिति २०७८/०६/१६ गते भएको लिखित परिक्षा र मिति २०७८/०६/२० र २१ मा भएको मौखिक अन्तर्वातामा सामेल भइ सफल तथा प्रतिक्षासुचीमा पर्न सफल आवेदकहरुको नामावली प्रप्ताङ्क आधारमा प्रकासित गरिएको छ। नतिजा हेर्नको लागि यहाँ थिच्नु होस्। हाम्रो नेपाल साकोस परिवार।

1 Comment

Leave A Reply