क) सहकारी मूल्य र सिद्वान्तलाई आत्मसाथ गर्दै संस्थाको निति, विधि र दक्ष जनशक्तिको विकास, प्रयोग र परिचालन गर्ने ।
ख) आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वसुलभ र गुणस्तीरय वित्तिय तथा गैह्र वित्तिय सेवा मार्फत सदस्यहरुको जीवनस्तर रुपान्तरणका लागि क्रियाशिल रहने ।