संस्थाको लक्ष्य (Goals)
१. स्थानिय स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्ने ।
२. सदस्यहरुको व्यवसायीकरणमा जोड दिने ।
३. निति र बिधिका आधारमा संस्थागत शुसासन कायम गर्ने ।
४. समयानुकुल आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सर्वसुलभ र गुणस्तिरिय वित्तिय तथा
गैह्र वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने ।
५. वित्तिय सक्षमतासहितको सुरक्षित र स्वस्थ संस्था निर्माण गर्ने ।