सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक बिकासमा योगदान पु¥याउन सहकारी शिक्षा प्रदान गरिने छ ।