युवाहरुलाई उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउने उद्धेश्य सहित नेपाल सरकार, यूवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोष मार्फत संचालित कार्यक्रमलाई संस्था मार्फत प्रदान गरिने सरल ब्याजदरको कर्जा संस्थाले उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई उपलब्ध गराई आवश्यक सहयोग गर्दछ ।