शेयर सदस्यहरु तथा शेयर सदस्यको एकाघर परिवारमा कसैको मृत्यु भएमा संस्थाले श्रद्धाञ्जली सहित संस्थाको नियमानुसारको नगद तथा जिन्सी सहयोग प्रदान गरिनेछ ।