वित्तिय पहँुचभन्दा बाहिर रहेका समुदायमा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।