संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरुको नवजात शिशुको जन्म भएमा र सदस्यले शिशुको बचत गर्न चाहेमा संस्थाले प्रवेश शुल्क नलिई पहिलो महिना रु.१००० बचत गरिदिनेछ ।