संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्यहरुको दुर्घटना भएर घाईते भई उपचार गराउनु परेमा वा मृत्यु भएमा संस्थाको सदस्य उपचार कोष निर्देशिका बमोजिम दुर्घटना बिमा गराई सो बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।