संस्थाको कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भई कर्जा लिएका सदस्यहरुको मृत्यु भएमा कर्जा सुरक्षण कोष निर्देशिका बमोजिम कर्जा मिनाहा गरिनेछ ।